DESPLAZADOS

Títol: “Desplazados”

Autor: Josep Lluís Penadès

Durada: 52’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Abandonar la llar, el lloc de naixement, familiars, amistats, veïns, estudis, treball… tot a canvi de poder seguir vivint en algun lloc del país. Una realitat terrible que viuen 26 milions de persones al món per culpa de la guerra, les persecucions i les violacions dels drets humans. D’aquests 26 milions de persones, més de tres viuen a Colòmbia. Aquesta és la història dels veïns del barri de Los Altos de la Florida, al sud de Bogotà, encara que també és la història de tants d’altres que han patit, pateixen o patiran la mateixa sort com “DESPLAZADOS”.

Abandonar la casa, el lugar de nacimiento, familiares, amistadesvecinos, estudios, trabajo… todo a cambio de poder seguir viviendo en algún lugar del país. Una terrible realidad que viven veintiséis millones de persones en el mundo por culpa de la guerra, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. De estos veintiséis millones de persones, más de tres viven en Colombia. Esta es la historia de los vecinos del barrio de Los Altos de la Florida en el sur de Bogotá, aunque también es la historia de tantos otros que han sufrido, sufren o sufrirán su misma suerte como DESPLAZADOS.

Abandoning home, place of birth, family, friendship, neighborhood, school, work,… everything in change for keeping alive in any other place in the country. A terrible reality for twenty six million people in the world due to the war, prosecution and human rights violations. From this twenty six million people, more than three lives in Colombia. This is the story of the neighborhood of Los Altos de la Florida, in south Bogota, but it could be the story of so much people who has suffered, is suffering or will suffer the same luck as “DESPLAZADOS”.

Caravana Solidària a l'Àfrica Occidental

Títol: “Caravana solidària a l’Àfrica Occidental 2008”

Autor: Barcelona Acció Solidària i Adriana Garay (SICOMTV)

Durada: 33’30”

País: Espanya

Any de producció: 2009

 

SINOPSI: “Barcelona Acció Solidària” és la fundadora i organitzadora de la Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental des dels seus orígens l’any 2000. La Caravana té com a objectiu el suport a les organitzacions solidàries que treballen al Marroc, Mauritània, el Senegal i Gàmbia, mitjançant el transport a cost zero, en quinze dies i en les millors condicions possibles del material que aquestes associacions necessiten pel desenvolupament dels seus projectes. L’associació té també els seus propis projectes de cooperació al desenvolupament i d’ajut humanitari en aquests països. Aquest documental recull les incidències de la Caravana 2008.

“Barcelona Acció Solidària” és la fundadora i organizadora de la Caravana Solidaria al África Occidental desde su inicio, en el año 2000. La Caravana tiene como objetivo el apoyo a las organizaciones solidarias que trabajan en Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, mediante el transporte gratuito, en quince días y en las mejores condiciones posibles del material que estas asociaciones necesitan para el desarrollo de sus proyectos. La asociación tiene también sus propios proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en estos países. Este documental recoge las incidencias de la Caravana 2008.  

“Barcelona Acció Soldiària” is the founder and organizer of the Western African Solidarity Convoy from its beginning, in 2000. The Convoy has the aim of supporting the solidarity organizations working in Morocco, Mauritania, Senegal and Gambia, through the free transport of material they need for their projects, in fifteen days and in the better possible. This association has his own development and humanitarian help projects in these countries. This documentary describes de 2008 Convoy.       

 

One Goal

Títol: “One Goal”

Autor: Sergi Agustí

Durada: 24’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: “One Goal” és un objectiu. Però també és una passió. Aquest curt documental ens endinsa en el camí cap a la Pau que un grup d’amputats de Serra Leone va començar ara fa anys. A través de la potencia del seu joc, han aconseguit transformar-se en exemple per la seva societat. D’icones de la guerra han passat a convertir-se en icones del futur a través d’una passió: el futbol.

“One Goal” és un objetivo. Pero también es una pasión. Este corto documental nos adentra en el camino hacia la Paz que un grupo de jóvenes amputados de Sierra Leona empezó hace años. A través de la potencia de su juego han conseguido transformarse en ejemplo para su sociedad. De iconos de la guerra han pasado a convertirse en iconos del futuro a través de una pasión: el fútbol. 

“One Goal” is an objective. But is a passion also. This short documentary lead us to the Peace way that a group of amputated Serra Leone young men begun years ago. Through the power of their sport they have reached to transform themselves into a society’s example. From war icons they have become future icons through a passion: football.

 

Malaria, el reto de los pobres (2)

Títol: “MALARIA, ¿EL RETO DE LOS POBRES?

Autor: CREU ROJA – TVEO

Durada: 18’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: La malària és una malaltia eradicada dels països desenvolupats, però continua causant moltes morts i afectats als països del Sud. 3.200 milions de persones corren el perill de patir-la i cada any en causa la mort d’un milió, directament, i un milió perquè provoca la complicació d’altres malalties. Cada dia moren 3.000 nens per culpa de la malària. Creu Roja Espanyola ens parla en aquest documental de les seves campanyes de sensibilització i distribució de mosquiteres a Tanzània i Sao Tomé.

La malaria es una enfermedad erradicada de los países desarrollados, pero continua causando muchas muertes y afectados en los países del Sur. 3.200 millones de persones corren peligro de sufrirla y cada año causa la muerte de un millón de ellas, directamente, y un millón por la complicación de otras enfermedades. Cada día mueren 3.000 niños por culpa de la malaria. Cruz Roja Española nos habla en este documental de sus campañas de sensibilización y distribución de mosquiteras en Tanzania y Sao Tomé.

The malaria is a disease eradicated from de developed countries, but it keeps causing a lot of deaths and affectlng people in the South. 3.2 million people is in danger of suffering. Malaria causes directly the death of one million people every year, and indirectly one more million deaths for the complication of other diseases. Every year, 3.000 children loose their life a cause of malaria. Cruz Roja Española explain in this documentary its making conscious  campaigns and the distribution of mosquitoes nets in Tanzania and Sao Tome.     

 SYNTONISER AMANI

Títol: “SYNTONISER AMANI”

Autor: La Bretxa

Durada: 75’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Sense deixar mai de banda la seva crítica respecte a la forma en la que els mitjans de comunicació de masses han tractat sempre qualsevol tema africà, “Syntoniser Amani” s´endinsa i descriu, a partir d´una perspectiva de defensa i construcció de la pau, el procés de negociació entre el govern de Burundi i la “guerrilla rebel” PALIPEHUTU-FNL, amb un enfocament de proximitat sobre la vida de tres joves: Desiré, Jean Claude i Jérémie, ex-membres tots ells del FNL (Front d’Alliberament Nacional).

Sin dejar nunca de lado su crítica sobre la forma en què los medios de comunicación de masas han tratado siempre cualquier tema africano, “Syntoniser Amani” se adentra i describe, a partir de una perspectiva de defensa y construcción de la paz, el proceso de negociación entre el gobierno de Burundi y la “guerrilla rebelde” PALIPEHUTU-FNL, con un enfoque de proximidad sobre la vida de tres jóvenes: Desiré, Jean Claude y Jérémie, ex-miembros del FNL (Frente de Liberación Nacional).

Never forgetting to criticize the way the mass media inform about African themes, “Syntonizer Amani”, analyze and describes, based on the defense and construction of peace, the negotiation process between the Burundi government and the “rebel guerrilla” PALIPEHUTU-FNL. It’s focused on three young peoples life: Desiré, Jean Claude and Jérémie, ex-members of the FNL (National Liberation Front)

 

SUR DE SUDAN

Títol: “Sur de Sudán”

Autor: Intermón Oxfam

Durada: 6’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: El sud del Sudan es recupera després de més de dues dècades de guerra. Dos milions de persones han perdut la vida. Quatre milions han hagut d’abandonar les seves llars. És el conflicte africà més llarg de la història. Des d’Intermón Oxfam es garanteix les seves necessitats bàsiques, facilitant-los l’accés a l’aigua, promovent la higiene per evitar malalties i facilitant llavors, eines i formació agrícola.

El Sur de Sudán se recupera tras más de dos décadas de guerra. Dos millones de personas han perdido la vida. Cuatro millones han tenido que abandonar sus hogares. Es el conflicto africano más largo de la historia. Desde Intermón Oxfam se garantizan sus necesidades básicas, facilitando acceso a agua, promoviendo la higiene para evitar enfermedades y facilitando semillas, herramientas y formación agrícola.

South Sudan is recovering after more than two decades of war. Two millions of people has lost their lives. Four millions have been forced to leave their homes. Is the longer African conflict of the history. Intermón Oxfam guarantees their basic needs, offering water acces, promoting the hygiene for avoiding diseases an providing seeds, tools and agricultural training.

 

GUERRA? SIERRA LEONE, LLUITADORS PER LA PAU

Títol: “Guerra? Sierra Leone, lluitadors per la pau”

Autor: Sudest consultoria social

Durada: 30’

País: Espanya

Any de producció: 2006

SINOPSI: “Guerra? Sierra Leone, lluitadors per la pau” aborda el projecte solidari de creació d’una emissora de ràdio a la localitat de Madina Junktion. CNB Madina Radio vol ser una ràdio amb vocació sanitària i educativa. La finalitat del documental és la sensibilització per tal que els més joves coneguin la situació actual dels que van ser nois de la guerra i l’evolució de la situació econòmica i social de Sierra Leone. Es difon amb el llibre “Imkra, historia dels nens soldats”, editat per Trenkalòs.

“¿Guerra? Sierra Leona, luchadores por la paz” aborda el proyecto solidario de creación de una emisora de radio en la localidad de Madina Junktion. CNB Madina Radio quiere ser una radio con vocación sanitaria y educativa. La finalidad del documental es la sensibilización para que los más jóvenes conozcan la situación actual de los que fueron niños de la guerra y la evolución de la situación económica y social de Sierra Leone. Se distribuye con el libro de “Imkra, historia de los niños soldado”, editado por Trenkalòs.

“Guerra? Sierra Leone, lluitadors per la pau” explains the project of creation of a radio station in the town of Madina Junktion. CNB Madina Radio wants to be a radio station with educative and sanitarian vocation. The aim of the documentary is for the young people to be sensible and know about the actual situation of the ones who were children of the war and the evolution of the social and economic situation in Sierra Leone. Is distributed with the book “Imkra, story of the soldier boys”, edited by Trenkalòs.

 

ELS QUATRE ELEMENTS VITALS D'UN BARRI

Títol: “Els quatre elements vitals d’un barri”

Autor: “Enginyeria sense Fronteres”. Una producció de “Finestres al Món”. Direcció i realització: Carlos Díaz, Pep Nogueroles i Txus Muñoz

Durada: 23’20”

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: “Els quatre elements vitals d’un barri”  és un documental, filmat al Camerun, fruit de la col.laboració entre Finestres al Món i Enginyers sense Fronteres (ESF).Fa una mirada per diferents barris de generació espontània de Yaoundé i explica, d’una manera original i poètica, tot allò que ESF ha fet en el marc del Programa Barris. El Programa Barris ha aconseguit la millora de les condicions de vida dels habitants dels barris desfavorits de la capital del Camerun, enfortint les seves associacions i potenciant el concepte de ciutadania, millorant el sanejament, l’accés a l’aigua i l’estructura vial.  Un documental on es veu, se sent i s’olora la vida de barri a una ciutat africana. 

“Los cuatro elementos vitales de un barrio” es un documental filmado en Camerún, fruto de la colaboración entre “Finestres del Món” y “Enginyeria sense Fronteres (ESF). Analiza diferentes barrios de generación espontánea de Yaoundé y explica, de forma original y poética, el trabajo de ESF en el marco del programa “Barris”. Este programa ha conseguido la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los barrios desfavorecidos de la capital de Camerún, fortaleciendo sus asociaciones y potenciando el concepto de ciudadanía, mejorando el saneamiento, el acceso al agua y la estructura vial. Un documental en el que se ve, se siente y se huele la vida de barrio en una ciudad africana.

“Els quatre elements vitals d’un barri” is a documentary filmed in Camerun, as a result of the cooperation between “Finestres del Món””and “Enginyeria sense Fronteres”. It analizes different quarters built by spontaneous generation in Yaoundé and explains, in a poetic and original way, the work of ESF through the “Barris” program. This program has reached the life conditions  improvement of the people who lives in the more disadvantaged quarters of Yaoundé and has empowered their associations and the citizenship concept, improved the sanitation, water access and communication structure. A documentary where you see, feel and smell an African’s quarter city life.

 

ESTADO CRÍTICO

Títol: “Estado crítico”

Autor: Metges sense Fronteres

Durada: 12’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: “Estado crítico” recull testimonis que relaten l’emergència diària en la qual viuen els habitants de Kivu Nord i Kivu Sud (a la República Democràtica del Congo). Destaquen les imatges captades per Cédric Gerbehaye (fotògraf guardonat amb el World Press Photo). “Creiem que han de ser ells, els habitants dels Kivus, qui relati les seves experiències dramàtiques, ja que són ells els que han hagut de deixar enrera les seves llars i famílies, i son ells els que pateixen els estralls de la violència. Ningú no pot expressar millor què significa que la teva vida depengui d’una guerra i que, després de 15 anys, continuïs intentant sobreviure i protegir els teus mentre el món mira cap a una altra banda”, denuncia Paula Farias, presidenta de MSF-Espanya.

“Estado: Crítico” recopila testimonios que dan cuenta de la emergencia diaria en la que viven los habitantes de Kivu Norte y Kivu Sur (en la República Democrática del Congo). Destacan las imágenes tomadas por Cédric Gerbehaye (fotógrafo galardonado con el World Press Photo.  “Creemos que deben ser ellos, los habitantes de los Kivus, quienes relaten sus dramáticas experiencias, pues son ellos quienes han tenido que dejar atrás sus hogares y familias, y son ellos quienes sufren los estragos de la violencia. Nadie puede expresar mejor lo que significa que tu vida dependa de una guerra y que, después de 15 años, sigas intentando sobrevivir y proteger a los tuyos mientras el mundo mira hacia otro lado”, apunta Paula Farias, Presidenta de MSF España.

“Estado crítico” compiles the explanations of witnesses of the daily emergency in which they live in Kivu North and Kivu South (in the Democratic Republic of Congo). You have to stand out the pictures taken by Cédric Gerbehaye (photographer rewarded with the World Press Photo). “We think that must we them, the Kivus inhabitants, who explain their dramatic experiences, because they are the ones who have been separated from their families and homes, and they era the ones who suffer the violence ravage. Nobody can explain better what exactly means that your life depends on a war and that, after 15 years, you keep trying to survive and protect your family meanwhile the world looks to another place”, says Paula Farias, MSF-Spain president.

 

EL PROCÉS DEL POSSIBLE

Títol: “El procés del possible”

Autor: Fundació Quepo

Durada: 63’

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: L’editorial de gener de 2001 de “Le Monde diplomatique” anunciava: “El nou segle comença a Porto Alegre. Tots aquells que, d’una manera o d’una altra, posen en dubte o critiquen la mundialització neoliberal es reuniran, en aquesta ciutat del sud de Brasil, on es celebrarà el I Fòrum Social Mundial […] es tracta d’intentar, en un esperit positiu i constructiu, plantejar una mundialització diferent i afirmar que un món menys inhumà i més solidari és possible. Aquesta trobada es realitza en el mateix moment que es celebra a Davos (Suïssa), el Fòrum Econòmic Mundial, que reuneix, des de fa varis decennis, als nous amos del món”.
Des de llavors fins a la seva celebració a Kenya han passat set anys. Els protagonistes i participants, de llavors i d’ara, analitzen aquest procés i ens parlen de com arribar a aquest altre món possible. Ens recorden que les desigualtats socials, els drets humans i el medi ambient, entre d’altres, són assumptes de tots i que som els ciutadans del planeta els qui, finalment, hem d’assumir la responsabilitat de canviar-los. Un documental polític i humà, ple de reflexions, lluites, propostes i somnis, alguns fets realitat.

El editorial de enero de 2001 de “Le Monde diplomatique” anunciaba: “El nuevo siglo empieza en Porto Alegre. Todos aquellos que, de una manera u otra, ponen en duda o critican la mundialización neoliberal se reunirán, en esta ciudad del sur de Brasil, donde se celebrará el I Fórum Social Mundial […] se trata de plantear, con un espíritu positivo y constructivo, una mundialización diferente y afirmar que un mundo menos inhumano y más solidario es posible. Este encuentro se realiza al mismo tiempo que se celebra en Davos (Suiza), el Fórum Económico Mundial, que reune, desde hace varios decenios, a los nuevos amos del mundo”. Desde entonces hasta su celebración en Kenia han pasado siete años. Los protagonistas y participantes, de entonces y de ahora, analizan este proceso y nos hablan de como llegar a ese otro mundo posible. Nos recuerdan que las desigualdades sociales, los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros, son asuntos de todos y que somos los ciudadanos quienes, al fin y al cabo, tenemos que asumir la responsabilidad de cambiarlos. Un documental político y humano, lleno de reflexiones, luchas, propuestas y sueños, algunos hechos realidad.

The january’s “Le Monde Diplomatique” leading article announced: “The new century begins in Porto Alegre. Everybody who doubts or criticize the neoliberal globalization will take part, in that south Brazil town, in the First Social World Forum (…) is time to discuss, in a constructive and positive way, a different globalization, and to affirm that a world with more solidarity and less inhumanity is possible. That meeting is held at the same time that the Economic World Forum in Davos (Switzerland), where, since a few decades, gathers the new owners of the world. Since then, till its celebration in Kenya, seven years has passed.   The protagonists and the sharers, then and now, analyze this process and talk us about the way to arrive to this another possible better world.  They make us remember that social inequalities, human rights and the ecological life, are a responsibility of all together, and are the citizens, at the end, who have to change them. A political and human documentary, full of ideas, fighting, proposals and dreams, someone of them has become reality.

 

ENCARA SOM AQUÍ

Títol: “Encara som aquí”

Autor: Trenkalòs

Durada: 20’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Després de tants anys de la fi de la guerra a Bòsnia, encara ara alguns dels supervivents d’aquella guerra viuen en camps de refugiats. Uns camps en condicions dolentes i sense rebre cap tipus de solució a les seves aspiracions. Aquest documental vol ser una denúncia a aquesta situació. Els supervivents de la matança de Srebrenica que viuen al camp de Mihatovici no han pogut tornar a les seves llars i no els han donat cap solució viable. Mitjançant aquestes imatges us volem demanar que no tanqueu els ulls a la història, perquè després de tants anys dels Acords de Dayton… ENCARA SOM AQUÍ!

Después de tantos años del fin de la guerra en Bosnia, todavía hoy algunos de los supervivientes de aquel conflicto viven en campos de refugiados. Unos campos en malas condiciones y sin recibir ningún tipo de solución a sus aspiraciones. Los supervivientes de la matanza de Srebrenica siguen viviendo en el campo de refugiados de Mihatovici, no han podido volver a sus casas y no se les ofrece ninguna solución viable. Mediante estas imágenes, queremos pediros que no cerreis los ojos a la historia, porque, tantos años despues de los acuerdos de Dayton… AUN ESTAMOS AQUÍ!

So many years after the end of Bosnian war, some survivors of this conflict are still living in refugee camps. Camps in bad conditions where they don’t receive any kind of solution to their hopes. The Srebrenica’s massacre survivors are still living in the refugee camp of Mihatovici, they cannot come back to their homes and they don’t receive any real solution. Through these images, we want ask you not closing your eyes to the history, because, so many years after Dayton agreements,…WE ARE STILL HERE! 

 

La vida bajo las bombas

Títol: “La vida bajo las bombas”

Autor: Flavio Signore

Durada: 73’

Producció: 2007

País: Espanya – Itàlia

SINOPSI: La reacció de la societat civil libanesa durant l’última guerra, l’agost del 2006, per crear una xarxa d’ajuda als refugiats del sud del país durant els bombardejos. Milers de persones van ser víctimes dels bombardejos més terribles. El documental recull l’impacte de les bombes en la vida dels nens i reclama el dret a jugar, a crear i a construir la pau.

La reacción de la sociedad civil libanesa durante la última guerra en agosto de 2006, para crear una red de ayuda a los refugiados del sur del Líbano durante los bombardeos. Miles de personas fueron víctimas de los bombardeos más terribles. El documental recoge el impacto de las bombas en la vida de los niños y reclama el derecho a jugar, a crear y construir la paz.

The reaction of the Liban civil society during the last war, in august 2006, in order to create a net of refugees help in the south of the country, during the bombing. Thousands of people were victims of the more terrible bombing. This documentary talks about the impact of bombs in children’s life and ask for the right of playing, creating and building the peace.

 

PALESTINA, HISTÒRIA D'UNA OCUPACIÓ 

Títol: “Palestina, historia d’una ocupació”

Autor: Trenkalòs

Durada: 10’30”

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Palestina és un territori ocupat des de fa més de 40 anys. L’associació Trenkalòs ens acosta a la historia passada i recent del conflicte que s’arrossega des de la creació de l’Estat d’Israel fins a la situació actual. Montatge de fotografies i música.

Palestina es un territorio ocupado desde hace más de 40 años. La asociación Trenkalòs nos acerca a la historia pasada y reciente del conflicto que se arrastra desde la creación del Estado de Israel hasta la situación actual. Montaje de fotografías y música.

Palestina is a territory occupied since more tan 40 years ago. The Trenkalòs association approaches us to the passed and recent history of this conflict that begun with the creation of the Israel state. Photographs and music talks by themselves.

TRANSITLAND

Títol: “Transitland”

Autor: Anna Lozano i Alexander Hick

Durada: 57’

País: Espanya / Alemaya / Jordània

Any de producció: 2008

SINOPSI: “Transitland” descriu un viatge per Jordània des de la frontera d’Israel i Palestina a la frontera d’Iraq. Cinc històries d’iraquians als quals s’ha negat l’estatut de refugiats, per la qual cosa no tenen dret a educació o atenció mèdica. La realitat i la devastadora situació dels refugiats a Jordània sol ignorar-se.

“Transitland” describe un viaje por Jordania desde la frontera de Israel y Palestina a la frontera de Irak. Cinco historias de iraquíes a los que se les ha negado el estatus de refugiados, por lo que no tienen derecho a una educación o a atención médica. La realidad y la devastadora situación de los refugiados en Jordania suele ignorarse.

A journey trhough Jordan from the border of Israel/Palestine to the border of Ira. Five Iraqis have the word. They have been refused refugee status, and are therefore not entitled to an education or to medical care. Despite the efforts of the UN and worlwide media coverage of the war in Iraq, the reality and the devastating situation of the refugees in Jordan remains largely overlooked and ignored.

 

ELS PONTS DE MOSTAR

Títol: “Els ponts de Mostar”

 Autor: “Clack Produccions”

 Durada: 51’

 Producció: Espanya

 Any: 2008

SINOPSI: “Els ponts de Mostar” pretén abordar la situació en què es troba aquesta ciutat tretze anys després del final de la guerra a Bòsnia i Hercegovina (1992-1995). A través d’Edin Kaplic, mostarià resident a Catalunya, ens endinsem en la vivència de la postguerra a la capital d’Hercegovina. Malgrat que l’Stari Most, el Pont Vell destruït durant el conflicte, s’ha reconstruït, els ponts culturals i humans entre els habitants de la ciutat trigaran molt temps a refer-se.

“Els ponts de Mostar” pretende abordar la situación en que se encuentra esta ciudad trece años después del final de la guerra en Bosnia y Herzegovina (1992-1995). A través de Edin Kaplic, natural de Mostar y residente en Catalunya, nos introducimos en la vivencia de la postguerra en la capital de Herzegovina. A pesar de que el Stari Most, el Puente Viejo, destruido durante el conflicto, se ha reconstruido, los puentes culturales y humanos entre los habitantes de la ciudad tardarán en rehacerse.

“Els ponts de Mostar” talks about the situation in which this city lives thirteen years after ending the war in Bosnia and Hercegovina (1992-1995).  Edin Kaplic, born in Mostar and living now in Catalonia, leads us through the post-war living in Herzegovina’s capital. Despite that de Stari Most, The Old Bridge, destroyed during the conflict, has been rebuilt, it will take a long time to reconstruct the cultural and human bridges between the city inhabitants.

 

MISSIÓ 47

TÍTOL: “MISSIÓ 47”

AUTOR: Fina Sensada. “La i La Produccions”. Associació Humanitària de Solidaritat

DURADA: 30’

PRODUCCIÓ: Espanya

ANY: 2007

SINOPSI:  Un viatge per l’interior d’un grup de cirurgians cooperants. L’interior d’una expedició quirúrgica  catalana a un lloc on la malaltia castiga i els metges no hi són: el Txad. Rialles, plors, cants, nervis, esgotament, en un quiròfan on la llum s’apaga, l’aigua se’n va i les mosques volen lliures.
Una monja mallorquina demana ajuda per un accident al  seu hospital, on no hi ha metges. Una maleta amb anestèsia i les eines per operar i l’equip es desplaça d’emergència i descobreix les terres del petroli….i l’hospital del poble…. i un nen d’ulls grossos té les cames xafades per un camió de petroli.

Un viaje al interior de un grupo de cirujanos cooperantes. El interior de una expedición quirúrgica catalana a un lugar donde la enfermedad castiga y los médicos no están: el Chad. Risas, llantos, cantos, nervios, agotamiento, en un quirófano, donde la luz se apaga, el agua se va y las moscas vuelan libres. Una monja mallorquina pide ayuda por un accidente en su hospital, donde no hay médicos. Una maleta con anestesia y el material para operar y el equipo se desplaza de emergencia y descubre las tierras del petróleo… y el hospital del pueblo… y un niño de grandes ojos que tiene las piernas chafadas por un camión de petróleo.

A trip inside a group of cooperating doctors. The interior of a chirurgical catalan expedition to a place where the illness punishes and the doctors doesn’t exist: Chad. Laughs, tears, songs, nerves, tiredness, in a operating room, where the lights turns off, water goes by and flies fly free. A nun from Majorca asks for help for an accident in her hospital, where there are no doctors. A baggage with anesthesia and the surgery material and the team goes on an emergency. They discover the petroleum lands… the town hospital,, and a child with big eyes whose legs have been crushed by a petroleum truck.

 

KINDLIMUKA

TÍTOL: “Kindlimuka”

AUTOR: Ajuda en Acció i Paralel 40

DURADA: 28’ 

PRODUCCIÓ: Espanya

ANY: 2007

SINOPSI: “Kindlimuka” (“Despertar”), més enllà d’identificar les causes i els efectes de la exagerada presència de la sida a Moçambic, una presència que és un reflex d’una situació general que forma part de la realitat de molts dels països de l’Àfrica, parla amb persones que estan relacionades amb la síndrome d’una o altra manera. És a través d’aquestes converses que es transmet a l’espectador l’aspecte més humà d’una tragèdia sòcio-sanitària que afecta els més de quaranta milions de persones seropositives a l’Àfrica, la majoria de les quals són dones.

“Kindlimuka” (“Despertar”), más allá de identificar las causas y los efectos de la exagerada presencia del Sida en Mozambique –una presencia que es reflejo de una situación general que forma parte de la realidad de muchos países de Africa- habla con personas que están relacionadas con el síndrome de un modo u otro. Es a través de estas conversaciones que se transmite al espectador el aspecto más humano de una tragedia socio-sanitaria que afecta a los más de 40 millones de personas seropositivas en Africa, la mayoría de las cuales son mujeres.

“Kindlimuka” (“Awakening”) identifies the causes and the effects of the Aids in Mossambic, a presence that reflects a general situation that takes part of a lot of African countries reality.  But goes further and talks with people related with the syndrome in a way or other. Is through these talkings that shows a human aspect of the socio-sanitarian tragedy that affects the more of 40 million people  seropositive in Africa, the majority of whom are women.

 

LA VIDA A TRAGOS

TÍTOL: “La vida a tragos”

AUTOR: Fundació Sida i Societat. Juan Carlos Tomassi

DURADA: 19’

PRODUCCIÓ: Espanya

ANY: 2008

SINOPSI: “La vida a tragos” relata el treball que durat quatre anys ha fet la Fundació Sida i Societat amb treballadores sexuals de diferents municipis del departament d’Escuintla, a Guatemala. El documental vol explicar i sensibilitzar una societat com la nostra, aliena a allò que s’esdevé diàriament en societats que creiem que coneixem, que creiem que estan en pau i en vies d’un concepte imposat de desenvolupament. Ens dibuixa un context social, però també els records, il·lusions i pors de les treballadores socials i el seu treball, del qual, en moltes ocasions, se senten justament orgulloses. 

“La vida a tragos” relata el trabajo que durante cuatro años viene realizando la Fundación Sida y Sociedad con trabajadoras sexuales de distintos municipios del departamento de Escuintla, en Guatemala. El documental quiere explicar y sensibilizar a una sociedad como la nuestra, ajena a lo que acontece a diario en sociedades que creemos conocer, que creemos en paz y en vías de un concepto impuesto de desarrollo. Nos dibuja un contexto social, pero también los recuerdos, ilusiones y miedos de las trabajadoras sexuales y su trabajo, del que en muchas ocasiones se sienten justamente orgullosas.

“La vida a tragos” speaks about the four years  work done for the Fundació Sida i Societat with sexual women workers from different municipalities in the Escuintla department, in Guatemala. The documentary wants to explain and make a society like ours sensible to what happens daily in countries that we think they are in peace and in the so called “development”. It draws a social context but the remembering, the hopes and fears of sexual women worker either, and their work, from which, often, they feel proud.  

 

MIMI LA JOIE

Títol: “Mimi, la joie”

Autor: Lliga dels Drets dels Pobles, Farmaceutics Mundi, Fundació Akwaba i Càtar Films

Durada: 52’  

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: Bouaké, Costa d’Ivori. Ciutat que evidencia el delicat escenari sociopolític del país africà. El passat de la guerra (2002-2004) encara es nota en els seus carrers. Els soldats rebels patrullaven en els barris, al costat de les forces de l’ONU, en el moment de la gravació del documental. Milers de famílies van fugir buscant un lloc més segur, i ara retornen en condició de desplaçats. La guerra ha comportat una desestructuració del sistema sanitari: s’ha incrementat la precarietat de les infraestructures i la manca del control preventiu. A més, l’agudització de la violència sexual, entre d’altres conseqüències, ha comportat un augment del nombre de persones infectades amb el virus de la sida. Aquesta és la història de Marthe, Marguerite i Awa que representen un canvi i una obertura contra el rebuig social. És la fermesa i l’alegria de les dones en convivència amb la malaltia, i la lluita per alliberar-se de la càrrega que implica el fet de tenir el virus.

Bouaké, Costa de Marfil. Ciudad que evidencia el delicado escenario sociopolítico del país africano. El pasado de la guerra (2002-2004) aun se nota en sus calles. Los soldados rebeldes patrullaban en los barrios, junto a las fuerzas de la ONU, cuando se gravó el documental. Miles de familias huyeron buscando un lugar más seguro, y ahora vuelven en condición de desplazados. La guerra ha comportado la desestructuración del sistema sanitario: se ha incrementado la precariedad de las infraestructuras y la falta de control preventivo. Además, la agudización de la violencia sexual, entre otras consecuencias, ha comportado el incremento de las personas infectadas por el virus del Sida. Esta es la historia de Marthe, Marguerite y Awa, que representan un cambio y una apertura contra el rechazo social. Es la firmeza y la alegría de las mujeres en convivencia con la enfermedad y la lucha por liberarse de la carga que implica el hecho de tener el virus.

Bouaké, Côte d’Ivoire. City that shows the weak sociopolitical scenario of this African country. The ended war (2002-2004) is still present in his streets. The rebel soldiers were  patrolling the neighborhoods, with the ONU forces, when this documentary was filmed. Thousands of families escape searching for a saver place, and now they are coming back as displaced people. War has signified the sanitary system destruction: the infrastructures precariousness has increased and the lack of preventive control. More than this, the growing of the sexual violence, between other consequences, has signified the increasing of the number of AIDS virus infected people. This is the story of Marthe, Marguerite and Awa. They represent a change and a new open mind, defeating the social repudiation. We see the strength and the happiness of these women living together with the disease and their fight from getting free from the virus effects.

 

NACER EN AFRICA

TÍTOL: “Nacer en Africa”

AUTOR: Mans Unides

DURADA: 15’

PRODUCCIÓ: Espanya

ANY: 2007

SINOPSI: Cada minut una dona perd la vida per causes relacionades amb l’embaràs. L’objectiu número 5 de Desenvolupament del Mil·leni es proposa reduir la mortalitat materna en tres quartes parts abans de 2015. A través de projectes de desenvolupament com els que podem veure en aquest reportatge, Mans Unides uneix els seus esforços als qui treballen per aconseguir-ho. Està rodat a Moçambic.

Cada minuto, una mujer pierde la vida por causas relacionadas con el embarazo. El objetivo número 5 de Desarrollo del Milenio se propone reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes antes de 2015. A través de proyectos de desarrollo como lo que podemos ver en este reportaje, Manos Unidas une sus esfuerzos a quienes trabajan para conseguirlo. Está rodado en Mozambique.

Every minute, a woman loses its life for reasons related with the pregnancy. The aim number 5 of the Development Mil.lenium proposes to reduce the mother mortality a 75% before 2015. Through development projects like the one you can see in this documentary, Mans Unides adds his efforts to the ones who work for obtaining it. It’s filmed in Mozambique.

 

SALUT VERDA

TÍTOL: “SALUT VERDA”

 AUTOR: Creu Roja Catalunya Iosphera

 DURADA: 32

 PRODUCCIÓ: Espanya

 ANY: 2007

SINOPSI: Les poblacions indígenes de l’Equador tenen recursos importants en ser posseïdores d’un gran coneixement en el camp de la salut i l’ús de les plantes per finalitats terapèutiques. Aquest documental busca transmetre la importància de preservar el saber de la medicina tradicional indígena, la utilització de la qual pot contribuir a millorar la qualitat de vida d’aquestes poblacions de major vulnerabilitat, fent servir recursos propis, respectant el medi ambient i protegint els seus coneixements i la biodiversitat que els envolta, front a la biopirateria.

Las poblaciones indígenas del Ecuador tienen importantes recursos al ser poseedores de un gran conocimiento en el campo de la salud y del uso de las plantas a fines terapéuticas. Este documental busca transmitir la importancia de preservar el saber de la medicina tradicional indígena, cuya utilización puede contribuir a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones de mayor vulnerabilidad, utilizando recursos propios, respetando el medio ambiente y protegiendo sus conocimientos y la biodiversidad que los rodea, frente a la biopiratería.

The Equator indigenous population have important resources because they have a big acknowledgement in health and the use of plants with therapeutic aims. This documentary searches to transmit the importance of preserving the indigenous traditional health knowledge, which use can contribute to improve the quality of life in great vulnerability populations. They use own resources, respecting the environment, protecting their knowledge and the biodiversity in where they life, against the biopiratery.

 

CAMPEROLES. LLAVORS DE CANVI

Títol: “CAMPEROLES. LLAVORS DE CANVI”

Autor: Entrepobles, Via Campesina, Alba Films i Fundació “Cuca de Llum”

Durada: 25’

País: Espanya – Nicaragua

Any de producció: 2007

SINOPSI: “Camperoles” mostra el treball de tres organitzacions de dones camperoles que intenten generar canvis en les relacions de desigualtat de gènere que pateixen en els seves comunitats i famílies, al temps que intenten enfortir l’economia familiar camperola amb producció orgànica d’aliments per a mercats locals i nacionals. El documental narra l’activitat de l’associació de dones ANANEL, a Santa Catalina de Ixtahuacán, a Guatemala; el Centre de Dones Xochilt Acalt, a Malpaisillo, i el sindicat de dones camperoles CONAMUCA, a la República Dominicana.

“Camperoles” muestra el trabajo de tres organizaciones de mujeres campesinas que intentan generar cambios en las relaciones de desigualdad de género que sufren en sus comunidades y familias, a la vez que intentan fortalecer la economía familiar campesina, con la producción orgánica de alimentos para mercados locales y nacionales. El documental narra la actividad de la asociación de mujeres ANANEL, en Santa Catalina de Ixtahuacán, en Guatemala; el Centro de Mujeres Xochilt Acalt, en Malpaisillo, y el sindicato de mujeres campesinas CONAMUCA, en la República Dominicana.

“Camperoles” shows the work of three women agricultural organizations that try to generate changes in the unequal gender relation they suffer in their communities and families. At the same time they try to strengthen the family economy, with the organic production of food for local and national markets. This documentary explains the activity of women association ANANEL, in Santa Catalina de Ixtahuacán, in Guatemala; the women center Xochilt Acalt, in Malpaisillo, and the agricultural women syndicate CONAMUCA, in Republica Dominicana.

 

SHURA

Títol: “SHURA”

Autor: ASHDA (Associació pels Drets Humans a l’Afganistan). Maria Cilleros i Sagar Malé. Mapasonor

Durada: 30’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Shura” és un documental realitzat entre 2007 i 2008, amb les dones d’Afganistan, víctimes de les guerres i de la situació del seu pais. Parlen sense embuts del que va passar al seu entorn, denunciant amb dades de primera mà, els assassinats, violacions i la repressió en què encara viuen. Realitzat per Mapasonor, (Maria Cilleros i Sagar Malé), s’ha dut a terme gràcies a la feina a Kabul, de Mònica Bernabé, la presidenta de l’associació ASDHA (Associació pels Drets Humans a l’Afganistan) que n’ha escrit el guió.

“Shura” es un documental realizado entre 2007 y 2008 con mujeres de Afganistán, víctimas de las guerras y de la situación de su país. Hablan sin tapujos de lo que pasó a su alrededor, denunciando, con datos en la mano, los asesinatos, violaciones y la represión en que aun viven. Realizado por Mapasonor (María Cilleros i Sagar Malé), se ha llevado a cabo gracias a la labor hecha en Kabul por Mònica Bernabé, la presidenta de la asociación ASHDA (Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán) que ha escrito el guión.

“Shura” is a documentary done between 2007 and 2008 with afghan woman, victims of the war and the country situation. They talk openly about what happened and denounce, with figures at hand, tke killings, rapes and the repression where still are living. Produced by Mapasonor, (Maria Cilleros i Sagar Malé), it has been possible thanks to the work done in Kabul bye Mònica Bernabé, president of the Afghan Human Rights Suport Association (ASDHA), who is the script responsible.

 

SILENCIO DA MULHER

Títol: “SILENCIO DA MULHER”

Autor: Medicus Mundi Catalunya

Durada: 45’

País: Espanya – Moçambic

Any de producció: 2008

SINOPSI: Marta és una dona jove que viu amb el seu marit i la seva família en una zona rural del sud de Moçambic. Quan queda embarassada per primera vegada, descobreix que és seropositiva. A partir d’aquí, Marta haurà de lluitar contra les barreres i els tabús que envolten el tema del VIH/SIDA a l’Àfrica subsahariana, i prevenir la transmissió del virus al nadó. El film és el resultat d’un procés interactiu entre els investigadors i les investigadores socials, el director, els actors i les actrius i l’audiència, que es configura com una eina de debat i reflexió.

Marta es una mujer joven que vive con su marido y su familia en una zona rural del sur de Mozambique. Cuando queda embarazada por primera vez descubre que es seropositiva. A partir de aquí, Marta tendrá que luchar contra las barreras y los tabús que envuelven el tema del VIH/SIDA en el Africa subsahariana, y prevenir la transmisión del virus al bebé. El film es el resultado de un proceso interactivo entre los investigadores y las investigadoras sociales, el director, los actores y las actrices y la audiencia, que se configura como un instrumento de debate y reflexión.

Marta is a Young woman that lives with her husband and family in a rural zone in south Mozambique. When she becomes pregnant for the first time, she discovers her seropositivy. Since then, Marta has to fight against the barriers and the taboos involving the VIH/SIDA in subsaharian Africa and to prevent the virus transmission to his baby. The film is the result of an interactive process between the social searchers, the director, the actors and actresses and the audience, and becomes a debate and reflection tool.

 

AL ALCANCE DE LAS MUJERES

Títol: “Al alcance de las mujeres”

Autor: Intervida

Durada: 18’45”

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Mali és un país molt pobre i les dones encara no frueixen de molts beneficis ni oportunitats. En aquest documental es pot veure què fa l’associació Intervida per millorar les condicions de les dones de Mali i com lluiten contra la pobresa. També ens acosta el cas d’un grup de dones que, a través de formació i finançament, han aconseguit treure endavant el seu negoci de sabons.

Malí es un país muy pobre y las mujeres aún no disfrutan de muchos beneficios ni oportunidades. En este documental descubrirás qué hace Intervida para mejorar las condiciones de las mujeres de Malí y cómo luchan ellas contra la pobreza. También conocerás el caso de un grupo de mujeres que a través de formación y financiación han conseguido tirar adelante su negocio de jabones.

Mali is a very poor country and women not enjoy a lot of benefits and opportunities yet. In this documentary you’ll find what does Intervida for improving the women life conditions in Mali and how do they fight against poverty. You’ll find too the case of a group of women that build their soap business thanks to education and finance help.  

 

24 HORES CADA DIA. EL TREBALL INFANTIL

Títol: “24 HORES CADA DIA, EL TREBALL INFANTIL”

Autor: Fundació Pau i Solidaritat (Comissions Obreres)

Durada: 41’

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: “24 hores cada dia. El treball infantil” s’emmarca en una campanya més àmplia sobre el treball infantil i l’explotació del treball infantil, amb la qual la Fundació Pau i Solidaritat vol arribar a totes les persones que reclamen un món amb més justícia social i solidaritat. S’ha concebut com una eina de treball per la sensibilització que parteix d’una realitat: les condicions de vida i de treball d’una nena i de tres nens (Mena, treballadora d’una empresa de tabac, i Rafael, Abraham i Julio, recicladors d’escombraries en un país centreamericà). Desmunta els mites comunament acceptats sobre el treball infantil i presenta les diferents lluites i campanyes que es duen a terme per posar fi a aquest flagell social.

 “24 hores cada dia. El treball infantil” se enmarca en una campanya más amplia sobre el trabajo infantil y la explotación del trabajo infantil con la que la “Fundació Pau i Solidaritat” quiere llegar a todas las personas que reclaman un mundo con más justicia social y solidaridad. Se ha concebido como un instrumento de trabajo para la sensibilización que parte de una realidad: las condiciones de vida y de trabajo de una niña y de tres niños (Mena, trabajadora de una empresa de tabaco, y Rafael, Abraham y Julio, recicladores de basura en un país centroamericano). Desmonta los mitos comúnmente aceptados sobre el trabajo infantil y presenta las diferentes luchas y campañas que se llevan a cabo para acabar con este flagelo social.

“24 hores cada dia. El treball infantil” takes part of a greater campaign about child work and this work abuses with hom the “Fundació Pau I Solidaritat” wants to inform all people who claims for a better and more just world. It’s conceived as a work tool for sensitize and explains the real story of Mena, a girl who works in a tobacco enterprise, and Rafael, Abraham and Julio, who recycle rubbish in a center American country. It goes against the accepted common myths about child work and present the different fights and campaigns for ending this social whip.

 

MIRADES ANDINES. NENS I NENES DEL PERÚ

Títol: “MIRADES ANDINES. NENS I NENES DEL PERÚ”

Autor: Save the Children

Durada: 19’30”

País: Espanya

Any de producció: 2006

SINOPSI: Documental que ens apropa a la vida dels països andins, en concret al Perú. Ha estat realitzat en diferents escenaris del Perú a partir d’unes entrevistes realitzades a joves que ens expliquen la seva vida, els seus somnis i els problemes amb que es troben. A través de les seves paraules i de la mirada de la càmera, el documental ens transporta al cor de la diversitat de la societat peruana. L’objectiu és “desenvolupar valors i actituds que afavoreixin un clima social de convivència, respecte i tolerància als centres escolars i al carrer”.

Documental que nos acerca a la vida en los países andinos, concretamente en Perú. Ha sido realizado en diferentes escenarios peruanos, a partir de entrevistas realizadas a jóvenes que nos explican su vida, sus sueños y los problemas con que se encuentran. A través de sus palabras y de la mirada de la cámara, el documental nos transporta al corazón de la diversidad de la sociedad peruana. Su objetivo es “desarrollar valores y actitudes que favorezcan un clima social de convivencia, respeto y tolerancia en los centros escolares y la calle”.

This documentary approach us to the life in andean countries, specifically in Peru. It has been filmed in different Peruvian scenarios, through interviews to young people. They explain us their life, dreams and the problems they face. Through their words and the camera’s focus, the documentary leads us to the heart of the Peruvian society diversity. Its aim is “to develop values and attitudes that creates a coexistence, respect, tolerance social atmosphere in school centers and the streets.  

 

NIÑOS DE AGUA

Títol: “Niños de agua”

Autor: Enginyeria sense Fronteres

Durada: 16’

País: Espanya 

Any de producció: 2006  

SINOPSI: El documental “Niños de agua” té com a protagonistes un grup de nens i nenes de la comunitat rural EL Coyolar, d’El Salvador, on Enginyeria Sense Fronteres ha dut a terme un projecte d’abastament d’aigua que ha dut el subministrament a les vivendes. És el retrat de la vida diària de molts nens i nenes de països del Sud, de moltes infanteses amb un futur a mig construir, marcat per les dificultats que comporta la manca d’accés a l’aigua potable, les malalties greus o el fet de no poder anar al col·legi pel temps que els nens dediquen a dur aigua a les seves famílies. Els protagonistes, Maira i Pablo, tenen vides quasi idèntiques, amb una diferència: Pablo necessita fer cada dia uns quants quilòmetres per dur l’aigua a casa. Maira no necessita fer-ho perquè té una font aprop. Pablo somnia que un dia ell també podrà tenir aigua.

El documental Niños de agua tiene como protagonistas un grupo de niños y niñas de la comunidad rural El Coyolar de El Salvador donde Enginyeria Sense Fronteres ha llevado a cabo un proyecto de abastecimiento de agua que ha llevado el suministro a las viviendas. Es el retrato de la vida diaria de muchos niños y niñas de países del Sur, de muchas infancias con un futuro a medio construir marcado por las dificultades que comporta la falta de acceso al agua potable, las graves enfermedades o el hecho de no poder ir al colegio por el tiempo que los niños dedican a llevar agua a sus familias. Los protagonistas, Maira y Pablo, tienen vidas casi idénticas, con una diferencia: Pablo necesita hacer cada día diversos quilómetros para llevar agua a su casa; Maira no necesita hacerlo porque tiene una fuente muy cerca. Pablo sueña que un día él también podrá tener agua.

The documentary “Niños de agua” explains the story of a couple of children from de rural comunity of “El Coyolar”, in El Salvador, where “Enginyeria sense Fronteres” has done a housing water supplying project. Is the daily life portrait of lots of South country’s children. “Niños de agua” talks us about the difficult future of childhood marked for the difficult access to drinkable water, the serious illness or the fact that they cannot go to school because of the time they need to reach water for their families. The main characters, Maira and Pablo, have identical lives, with a difference: Pablo needs to walk some kilometers every day for bringing water at home; Maira doesn’t need to do that because she has a fountain nearby. Pablo dreams that one day he’ll have water too.

 

VACACIONES EN PAZ

Títol: “VACACIONES EN PAZ”

Autor: Associació de Famílies Solidàries amb els nens Sahrauís de L’Hospitalet. Carles Vera i Carlos Collazos

Durada: 12’20”

País: Espanya

Any de producció: 2009

SINOPSI: L’Associació de Famílies Solidàries amb els nens sahrauís de L’Hospitalet organitza diverses activitats de suport als infants afectats per les dures condicions de vida de les persones refugiades als camps del Tinduf, a Algèria. En aquest documental s’expliquen aquestes activitats i coneixem alguns dels nens que se’n beneficien i les famílies que les duen a terme.

La “Associació de Famílies Solidàries amb els nens sahrauís de L’Hospitalet” organiza diversas actividades de apoyo a los niños afectados por las duras condiciones de vida de las personas refugiadas en los campos de Tinduf, en Argelia. En este documental se explican estas actividades y conocemos algunos de los niños que se benefician de ellas y algunas familias que las llevan a cabo.

The “Associació de Famílies Solidàries amb els nens sahrauís de L’Hospitalet” organize several aid activities for the children affected for the hard life conditions of the refugees in the Tinduf camps, in Algeria. This documentary explains this activities and we know some of the children who profits them and some families who work on it.

 

Mauris del Titicaca

Títol: Mauris del Titicaca

Autor: Global Humanitària i “Rec, Stop & Play”

Durada: 10’

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: La pobresa, la manca d’accés a l’educació i les desigualtats estructurals són alguns dels factors que expliquen perquè quasi 2 milions de nens al Perú treballen un promig de 45 hores a la semana. “Mauris del Titica” és un documental enregistrat al Perú, que forma part de la campanya “El Treball no és cosa de nens” de l’associació “Global Humanitària” i que explica la historia d’una família de cinc nens pescadors que viuen, sols, en una barca al llac Titica, i que cada dia surten a pescar el “mauri”, un peix que hi habita.

La pobreza, la falta de acceso a la educación y las desigualdades estructurales son algunos de los factores que explican por qué casi 2 millones de niños en Perú trabajan un promedio de 45 horas a la semana.
“Mauris del Titicaca” es un documental grabado en Perú, que forma parte de la campaña de “Global Humanitaria” denominada “El Trabajo no es cosa de niños”, y explica la historia de una familia de cinco niños pescadores que viven, solos, en una barcaza en el lago Titicaca y que cada día salen a pescar el “mauri”, un pez que habita allí.

 

The poverty, the lack of access to the education and structural inequalities are some of the factors that explains why nearby 2 million children un Peru work 45 hours a week in average. “Mauris del Titicaca” is a documentary filmed in Peru and it takes part of the campaign “Work is not children business” from “Global Humanitaria”. Tells the story of a five children fishers family that lives, alone, in a boat in Titicaca’s lake. Every day they go to fish the “mauri”, a fish that lives there. 

 

Y EL CINE MARCHA

Títol: “Y el cine en marcha. Una historia del cine al servicio de los derechos humanos”

Autor: Amnistia Internacional. Manuel Huerga (Mediapro)

Durada: 71’

País: Espanya

Any de producció:  2008

SINOPSI: “Y el cine marcha. Una historia del cine al servicio de los Derechos Humanos” és un documental dirigit per Manuel Huerga i produït per Amnistia Internacional i Mediapro per commemorar el seixantè aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Al llarg del documental, amb narració d’Antonio Banderas, i a través de fragments destacats de pel·lícules, se’ns explica el paper del setè art de la lluita pels Drets Humans.

“Y el cine marcha. Una historia del cine al servicio de los Derechos Humanos” es un documental dirigido por Manuel Huerga y producido por Amnistía Internacional y Mediapro para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A lo largo de más de una hora, con Antonio Banderas como narrador y a través de destacados fragmentos de películas, el documental explica el papel del séptimo arte en la lucha por los Derechos Humanos.

 “Y el cine marcha. Una historia del cine al servicio de los Derechos Humanos” is a documentary directed by Manuel Huerga and produced for Amnesty International and Mediapro for commemorate the 60th anniversary of the Human Rights Universal Declaration. Through more than one hour, with Antonio Banderas as narrator and with short cuts from a lot of films, this documentary explains the seven art role in the fight for the Human Rights. 

 

YUNUS, UNA ECONOMIA POR LA PAZ

Títol: “Yunus, una economía por la paz”

Autor: Flavio Signore

Durada: 55’

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: “Yunus, una economía por la paz” dóna a conèixer la personalitat de Muhammad Yunus, a través de les seves pròpies declaracions i la realitat del banc que va fundar, el Grameen Bank, o Banc Rural en la llengua de Bangladesh, per articular el sistema dels microcrèdits. Així mateix, inclou les opinions dels beneficiaris d’aquest sistema de crèdit, la majoria d’ells dones, que mostren, a través dels seus relats, l’esforç que cal per avançar des d’un estadi tan profund de pobresa fins a una economia en la qual sigui possible la pau.

“Yunus, una economía por la paz” da a conocer la personalidad de Muhammad Yunus a través de sus propias declaraciones y la realidad del banco por él fundado, el Grameen Bank, o Banco Rural en la lengua bangladeshí, para articular el sistema de los microcréditos. Asimismo incluye las opiniones de los beneficiarios de este sistema de crédito, la mayoría de ellos mujeres, que dan cuenta, a través de sus propios relatos, del esfuerzo necesario para avanzar desde un estadio tan profundo de la pobreza hacia una economía en la que sea posible la paz.

“Yunus, una economía por la paz” shows us the personality of Muhammad Yunus, through his own declarations and the reality of the bank he founded, the Grameen Bank, or Rural Bank, in the mother tongue of Bangladesh, in order to articulate de microcredit system. Also includes the beneficiaries of this credit system opinions, the majority of them women who show, through their tales, the effort needed to advance from a deep stadium of poverty to an economy where peace is possible.

 

ENDEUTATS SOBRE LA TERANYINA

Títol: “ENDEUTATS, sobre la teranyina”

Autor:  Fundació Quepo

Durada: 65’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: A través de quatre famílies de diferent renda i procedència descobrim de quina manera el sobreendeutament afecta les seves vides. Com a contrapunt a aquests drames personals, especialistes de diferents àmbits (economistes, advocats, psicòlegs, sociòlegs, jutges i altres experts) analitzen els factors econòmics, socials i culturals que ens han portat a aquesta situació, posant de manifest les vies legals, polítiques i socials que tenim o ens calen per afrontar aquest problema. És el retrat de quatre realitats, però també la història de molta gent. El documental aspira a generar un debat sobre l’endeutament i el consum, les conseqüències socials dels quals, ens afecten cada dia més.

 A través de cuatro familias de diferente renta y procedencia descubrimos de qué modo el sobreendeudamiento afecta sus vidas. Como contrapunto a estos dramas personales, especialistas de diferentes ámbitos (economistas, abogados, psicólogos, sociólogos, jueces y otros expertos) analizan los factores económicos, sociales y culturales que nos han llevado a esta situación, poniendo de manifiesto las vías legales, políticas y sociales que tenemos o nos hacen falta para afrontar este problema. Es el retrato de cuatro realidades, pero también la historia de mucha gente. El documental aspira a generar un debate sobre el endeudamiento y el consumo, las consecuencias sociales de los cuales nos afectan cada día más.

Through four different rent and origin families, we discover in which way the debt affect their lives. Economists, lawyers, psychologists, sociologists, judges and other experts analize the economic, social and cultural factors that has driven us to that situation, explaining the legal, political and social ways we have or need to face the problem. Is the portrait of four realities, but a lot of people’s story also. The documentary wants to generate a debate over the debt and the consume society, because we’re all affected by their social consequences.   

 

SOMOS ANDANDO

Títol: “Somos andando”

Autor: Fundació Comaposada. Pep Caballé.

Durada: 52’

País: Espanya

Any de producció: 2007  

SINOPSI: A Nicaragua, més del 70% dels treballadors no tenen contracte laboral ni gaudeixen de Seguretat Social. Són treballadors «per compte propi». Com que pràcticament no hi ha feina assalariada, s’han de buscar la vida com a venedors ambulants. L’Humberto és un treballador «per compte propi» que viu a Niquinohomo (Nicaragua). Es guanya la vida amb la seva «caponera», un tricicle adaptat per al transport de passatgers. Però la seva «caponera» és llogada. Un dia, el propietari marxa a Costa Rica i l’Humberto es queda sense feina. Juntament amb d’altres «caponeros» afectats decideixen organitzar-se per no ser tan vulnerables. Amb aquest objectiu, l’Humberto marxa cap a Managua per entrevistar-se amb diversos sindicalistes del Frente Nacional de Trabajadores (FNT). La pel·lícula explica que organitzar-se és l’únic camí que tenen els treballadors per sobreviure a un capitalisme salvatge i a les polítiques neoliberals que han governat el país durant els últims 16 anys.

En Nicaragua más del 70% de los trabajadores no tienen contrato laboral ni disfrutan de Seguridad Social. Son trabajadores por “cuenta propia”. Como que prácticamente no hay trabajo asalariado, se tienen que buscar la vida como vendedores ambulantes. Humberto es un trabajador por “cuenta propia” que vive en Niquinohomo. Se gana la vida con su “caponera”, un triciclo adaptado para el transporte de viajeros. Pero su “caponera” es alquilada. Un día el propietario se va a Costa Rica y Humberto se queda sin trabajo. Junto con otros “caponeros” afectados deciden organizarse para no ser tan vulnerables y se dirigen a Managua para contactar con el sindicato Frente Nacional de Trabajadores. La película explica que organizarse es la única vía que tienen los trabajadores para sobrevivir a un capitalismo salvaje y a las políticas neoliberales que han gobernado el país durante 16 años.

In Nicaragua, more than the 70% of workers have nor a contract nor Social Security. They are workers by “their own”. Practically, there’s not work with salary, and that means people has to work selling things in the streets. Humberto is a worker “by his own”. He lives in Niquinohomo and he drives a “caponera”, a tricycle, carrying people. But his “caponera” is rented and one day the owner leaves to Costa Rica and Humberto looses his job. Together with other affected “caponeros”, they decide to organize themselves for not being so vulnerable and contact the “Frente Nacional de Trabajadores” trade union, in Managua. The film explains that to be organize is the only way for the workers for surviving to the wild capitalism and the neoliberal politics that have governed Nicaragua during 16 years. 

 

AFRICANS EN RUTA 

Títol: “Africans en ruta. Reflexions sobre l’emigració”

Autor: Núria Tomàs i Hannah Cross.

Durada: 20’

País: Espanya

Any de producció: 2009  

SINOPSI: Per què Europa vol el petroli que ve de l’Àfrica, però no els africans? El documental “Africans en ruta. Reflexions sobre l’emigració” ens convida a repensar l’emigració des de la mirada de persones africanes que un dia van decidir emprendre la ruta cap a Europa, tot i saber que era un camí incert i perillós. Aproximar-nos a les motivacions que els empenyen a deixar la seva terra, acostar-nos a la situació en què es troben en el seu nou país i escoltar la visió que tenen sobre el fenomen migratori són alguns dels objectius del documental. Basat en experiències personals, ha estat rodat a Burkina Faso, Mali, Senegal i Barcelona, entre l’estiu del 2008 i el febrer del 2009.

¿Porqué Europa quiere el petróleo que viene de Africa pero no a los africanos? El documental “Africans en ruta. Reflexions sobre l’emigració” nos invita a repensar la emigración desde la mirada de personas africanas que un día decidieron emprender la ruta hacia Europa, aun sabiendo que era un camino incierto y peligroso. Aproximarnos a las motivaciones que les empujan a dejar su tierra, acercarnos a la situación en que se encuentran en su nuevo país y escuchar la visión que tienen sobre el fenómeno migratorio, son algunos de los objetivos del documental. Basado en experiencias personales, ha sido rodado en Burkina Faso, Mali, Senegal y Barcelona, entre el verano de 2008 y el febrero de 2009.

Why Europe wants the petrol that comes from Africa but not Africans? The documentary “Africans en ruta. Reflexions sobre l’emigració” invites us to rethink the emigration from the look of African people that one day decided to set out the route to Europe, despite the fact they know is an uncertain and dangerous journey. Some of the aims of this documentary are to approach us the reasons that push them to leave their home, the situation they find in the new country and hear the vision they gave about the migration phenomenon. It has been filmed un Burkina Faso, Mali, Senegal and Barcelona, between 2008’summer and 2009’s February.

 

SEMBRANDO PETROLEO

Títol: “Sembrando petróleo. ¿Qué pasa en Venezuela?”

Autor: Món 3. Avanç. De Día Producciones. De Nit Produccions

Durada: 53’

País: Veneçuela

Any de producció: 2007

SINOPSI: “Sembrando petróleo” recull les veus de partidaris i detractors del president de Venezuela, Hugo Chávez, davant les practiques de l’anomenada Revolució Bolivariana. El pla de desenvolupament de la nació requereix una agricultura capaç de garantir la seguretat alimentària del país. El govern proposa invertir la riquesa produïda pel sistema destructiu de la mina en crear riquesa agrícola, reproductiva i progressiva, a través de cooperatives de treballadors.

El documental recoge las voces de partidarios y detractores del presidente de Venezuela Hugo Chávez, ante las prácticas de la llamada Revolución Bolivariana. El plan de desarrollo de la nación requiere una agricultura capaz de garantizar la seguridad alimentaria del país. El gobierno propone invertir la riqueza producida por el sistema destructivo de la mina, en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva a través de cooperativas de trabajadores.

This documentary gathers the voices of supporters and opponents to the Venezuela’s president, Hugo Chávez, and the practices of the self called Bolivarian Revolution. The nation development plan needs an agriculture able to guarantee the country food security. The government proposes to invest the richness caused by the destructive mining system in create agriculture, reproducing and progressive richness through workers cooperatives.

 

AKULLIKU

Títol: “AKULLIKU”

Autor: Gisele García

Durada: 62’

País: Espanya

Any de producció: 2006

 SINOPSI: El conreu de plantes com l’opi, el cannabis i la coca ha suscitat des de sempre polèmica i controvèrsia. La fulla de la coca que es cultiva als andes sudamericans no s’hi escapa. Mundialment coneguda per un dels 14 alcaloids que la composen (cocaïna), els seus usos múltiples medicinals i alimentaris són pràcticament ignorats. També es desconeix el significat tradicional que té cultivar i mastegar la fulla de coca i el seu ús per desintoxicar cocaïnòmans.  “AKULLIKU” (que en llengua aymara significa l’acte de mastegar fulles de coca) ens descobreix la realitat dels seus consumidors habituals, dels que la cultiven i d’aquells que lluiten per la seva despenalització. Metges, sociòlegs, antropòlegs i polítics denuncien el fracàs dels Estats Units en la seva guerra contra les drogues, critiquen els qui estigmatitzen d’addictes els “akullikadors” i de “narcoterroristes” als qui la cultiven i defensen un hàbit mil·lenari a la regió andina, on la coca és considerada la fulla sagrada.    

El cultivo de plantas como el opio, el cannabis y la coca, ha suscitado desde siempre polémica y controversia. La hoja de coca que se cultiva en los andes sudamericanos no escapa a ello. Mundialmente conocida por uno de los 14 alcaloides que la componen (cocaína), sus múltiples usos medicinales y alimenticios son prácticamente ignorados. De la misma manera se desconoce el significado tradicional que tiene el cultivo y la masticación de la hoja de coca, y su uso para desintoxicar cocainómanos.
“AKULLIKU” (que en lengua aymara significa el acto de masticar hojas de coca), nos descubre la realidad de sus consumidores habituales, de quienes la cultivan y de aquellos que luchan por su despenalización. Médicos, sociólogos, antropólogos y políticos denuncian el fracaso de Estados Unidos en su guerra contra las drogas; critican las convenciones internacionales que estigmatizan de “adictos” a los akullikadores y de “narcoterroristas” a sus cultivadores, y defiende
un hábito milenario en la región andina, donde la coca es considerada la hoja sagrada. 

Cultivating plants of opium, cannabis or coca has always created polemic and controversy. Coca’s leaf cultivated in south-American Andes, too. Known in the world for one of there 14 alcaloids (cocaine), her multiple medicinal and alimentary uses are practically ignored. Is also unknown the traditional meaning of this cultivation and the chewing of coca’s leaf, and its used for cocainoman detoxifying. “AKULLIKU” means in “aymara” language the fact of chewing coca’s leaf. This documentary discovers la reality of their habitual consumers, people who cultivates it and the ones who fight for this use to be not penalized. Doctors, sociologists, anthropologists and politicians denounce the EUA failure in his war against drugs, they criticize the international conventions agains the “akullikadores” (seen as addicts) and the people who cultivates coca’s leaf (seen as narcoterrorists) and defend an old habit in the Andina region, where coca is considered the sacred leaf.

 

NOSOTROS. HISTORIA DE UN HERMANAMIENTO.

Títol: “Nosotros. Historia de un hermanamiento”

Autor: Ajuntament d’El Prat. Sergi Sandúa (ConCausaProducciones)

Durada: 8’40”

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: Emocions que es tradueixen en accions. El descobriment de la ciutat cubana de Gibara i del caràcter únic de la seva gent, reforça i impulsa el sentiment humanitari d’alguns ciutadans d’El Prat de Llobregat, començant així una història d’amistat i de realització de projectes que ha millorat ostensiblement la qualitat de vida dels habitants de Gibara. Les millores en la potabilització i l’ús de l’aigua, la reforma de tres cases de cultura, les donacions per implementar escoles, hospitals, enllumenat públic,… Són els èxits de deu anys d’agermanament entre aquestes dues ciutats costaneres, unides per un vincle que va més enllà de l’ajuda econòmica: La connexió fraterna i autèntica de les persones que viuen dia a dia la veritable essència de l’amistat.

Emociones que se traducen en acciones. El descubrimiento de la ciudad cubana de Gibara y del carácter único de su gente, refuerza e impulsa el sentimiento humanitario de algunos ciudadanos de El Prat de Llobregat, comenzando así una historia de amistad y de realización de proyectos que ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida de los gibareños. Las mejoras en la potabilización y el uso del agua, la reforma de tres casas de cultura, las donaciones para implementar escuelas, hospitales, alumbrado público,… Son los logros de diez años de hermanamiento entre estas dos ciudades costeras, unidas por un vínculo que va más allá de la ayuda económica: La conexión fraterna y auténtica de las personas que viven día a día  la verdadera esencia de la solidaridad.

Emotions translated to actions. The discovery of the Cuban city of Gibara and the special character of their people, increases the human feeling power of a couple of El Prat del Llobregat citizens. It begins, then, a friendship story and the realization of projects that have improved ostensibly the Gibara people life quality. The improving in making water potable and using it, the reform of three culture buildings, the donations for schools, hospitals, public lighting… These are the success of ten years of brotherhood between this two beach cities, united for a bond that goes further than he economic help: The authentic and fraternal connection between people who leave day by day the real essence of solidarity.

 MILTON, EL NIETO DE LA ABUELA

Títol: “Milton, el nieto de la abuela”

Autor: Josep Lluís Penadès

Durada: 56’ 

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: Milton té 23 anys i viu al sud de Bogotà, a la comuna d’Altos de Cazucá, a Soacha, una de les zones més perilloses de Colòmbia. Allí ser jove incrementa el risc de ser assassinat per grups paramilitars en les anomenades “neteges socials”. Pels joves de Cazucá, formar part d’una colla, fumar marihuana en un xamfrà, jugar a les “maquinetes”, tenir informació comprometedora i, fins i tot, a vegades, ser afro-colombià o sortir de nit pel barri són motius suficients per ser inscrits en una llista macabra; estar a la llista és estar sentenciat a mort. Des de l’any 2002 al 2007, diferents ONGs han denunciat l’assassinat de més de mil joves i set-centes desaparicions a les comunes dels Altos de Cazucá i Ciudad Bolívar. Milton ha deixat enrera la seva vida de membre d’una colla i ara lluita per sortir endavant  i assolir el seu objectiu: que els joves de Cazucá tinguin un futur i els seus noms no continuïn apareixent a les llistes.

Milton tiene veintitrés años y vive al sur de Bogotá, en la comuna de Altos de Cazucá en Soacha, una de las zonas más peligrosas de Colombia. Allí ser joven incrementa el riesgo de ser asesinado por grupos paramilitares en las llamadas “limpiezas sociales”. Para los jóvenes de Cazucá formar parte de una pandilla, fumar marihuana en una esquina, jugar a “maquinitas”, tener información comprometedora e incluso a veces ser afrocolombiano o salir de noche por el barrio son motivos suficientes para ser inscritos en una lista macabra; estar en la lista es estar sentenciado a muerte. Desde el año 2002 hasta el 2007 distintas ONG’s han denunciado el asesinato de más de mil jóvenes y seiscientas desapariciones en las comunas Altos de Cazucá y Ciudad Bolivar. Milton ha dejado atrás su vida de pandillero, ahora lucha por salir adelante y conseguir su meta: que los jóvenes de Cazucá tengan un futuro y sus nombres no sigan apareciendo en “las listas”.

Milton is 23 years old and lives in the south of Bogota, in the municipality of Altos de Cazucá, in Soacha, one of the more dangerous of Colombia. In that municipality, to be young increases the risk of being killed by paramilitary groups in the so called “social cleanings”. For the Cazucá young people belonging to a gang, smoke marijuana in a corner, play in the “machines”, having troublemaking information and, even, being Afro-Colombian or being in the street at night, are reasons enough for to be in a macabre list. To be in that list signifies a death sentence. From 2002 to 2007, several NGO’s have denounced the killing of more than a thousand young people and sis hundreds of disappearance in the municipalities of Altos de Cazucá and Ciudad Bolívar. Milton has left behind his life in the ganf and now fights for obtaining his aim: a future for the Cazucá young people and for their names not being in

REGRESO A MI MUX

Títol: “Regreso a mi mux”

Autor: ACSUR LAS SEGOVIAS – Noticiero InterCultural (NIC)  

Durada: 13’

País: Espanya – Guatemala

Any de producció: 2008

SINOPSI: Gervasio, com els altres veïns de la comunitat de La Trinidad, vafugir de Guatemala quan va patir la repressió de l’exèrcit els anys 80 i va tornar al seu país 18 anys després. La historia migratòria de moltes d’aquestes persones continua ara per motius econòmics als Estats Units. Produït pels alumnes de Noticiero InterCultural (NIC) a Guatemala, amb el tema “Migración”

Gervasio, como los demás vecinos de la comunidad de La Trinidad, huyó de Guatemala cuando sufrió la represión del ejército en los años 80 y retornó a su país 18 años después. La historia migratoria de muchas de estas personas continúa ahora por motivos económicos en EEUU.
Producido por los alumnos del cuarto taller de Noticiero lnterCultural (NIC) en Guatemala con el tema de “Migración”.
 

Gervasio, like the whole community neighborhood of La Trinidad, escaped from Guatemala when the country suffered the army repression in 80ths and he came back eighteen years later. A lot of this people’s migratory story continues now by economic reasons in the United States. The students of the “Noticiero InterCultural (NIC)” fourth workshop in Guatemala filmed this documentary named “Migration” .    

 

ALBUM FAMILIAR

Títol: “Album familiar”

Autor: Acsur – Las Segovias i Noticiero InterCultural

Durada: 17’20”  

País: Espanya – Guatemala

Any de producció: 2008

SINOPSI: Ana María és guatemalenca i va migrar als Estats Units buscant un futur millor per la seva família. A més de la tramesa de diners mitjançant remeses, està preocupada pel distanciament envers les seves filles, per la qual cosa manté correspondència amb elles mitjançant cartes, enregistraments i fotos. Després de 18 anys decideix tornar, però aleshores tot és ja diferent. Produït pels alumnes del tercer taller de NIC a Guatemala, sota el títol de “Migración”.

Ana María es guatemalteca y migró a EE.UU. buscando un futuro mejor para su familia. Además del envío de dinero mediante remesas, le preocupa el distanciamiento con sus hijas, por lo que mantiene una correspondencia con ellas mediante cartas, grabaciones y fotos. Tras dieciocho años decide volver, pero entonces ya todo es distinto. Producido por los alumnos del tercer taller de NIC en Guatemala bajo el título “Migración”. 

Ana Maria is from Guatemala. She migrated to United Estates searching for a better future for her family. Besides sending them money, she’s worried because of the distance with their daughters. That’s the reason why she keep in touch with them through letters, tape recordings and photographs. After 18 years, she decides to return, but, then, everything is different. The students of the “Noticiero InterCultural (NIC)” third workshop in Guatemala filmed this documentary named “Migration” .

 

EXPRESSIONS DE L'ÀFRICA NEGRA

Títol: “Expressions de l’Àfrica negra a Barcelona”

Autor: Centre d’Estudis Africans. Sara Losa i Tània Adam.

Durada: 30’

País: Espanya

Any de producció: 2009

SINOPSI: Xumo, Nino, Mû, Agnés, Makha, Childo, Ana, Innongo, Cheikha, Rui, Harrison i Edith, tenen tres coses en comú: són artistes, han nascut en països africans i resideixen a Barcelona. Ells, com gran part de la població de la ciutat, saben que aquesta destaca per la seva multiculturalitat. A part de ser visible al carrer, també es manifesta en el panorama cultural, com a reflex dels múltiples estils de vida i expressions de totes les parts del planeta que conviuen en un espai de 97,6 Km2 generant valuosos escenaris de relació i interacció. Tot i això, aquesta interacció no és senzilla, i el coneixement de les expressions culturals alienes, de les seves creences, els seus valors i les seves conductes es dóna amb dificultat. El Centre d’Estudis Africans de Barcelona ens acosta a un col·lectiu desconegut i allunyat del tòpic a què sol encasellar els africans residents en Catalunya, i posa de manifest la diversitat de matisos existents en aquesta comunitat.

Xumo, Nino, Mû, Agnés, Makha, Childo, Ana, Innongo, Cheikha, Rui, Harrison y Edith tienen tres cosas en común: son artistas, han nacido en países africanos y residen en Barcelona. Ellos, como gran parte de la población de la ciudad, saben que esta destaca por su multiculturalidad. Aparte de ser visible en la calle, también se manifiesta en el panorama cultural, como reflejo de los múltiples estilos de vida y expresiones de todas las partes del Planeta que conviven en un espacio de 97,5 quilómetros cuadrados, generando valiosos escenarios de relación e interacción. Pero esa interacción no es sencilla y el conocimiento de las expresiones culturales ajenas, sus creencias, valores y conductas se da con dificultad. El Centre d’Estudis Africans nos acerca a un colectivo desconocido y alejado del tópico en el que se suele encasillar a los africanos residentes en Catalunya y pone de manifiesto la diversidad de matices que hay en esta comunidad.

 Xumo, Nino, Mû, Agnés, Makha, Childo, Ana, Innongo, Cheikha, Rui, Harrison and Edith have three things in common: they are artists, they have been born in African countries and they are living in Barcelona. They, as the majority of the population, know that Barcelona is multicultural. You can see it on the streets and in the city’s cultural panorama, as a result of the multiple life styles and expressions from all the Planet living in its 97,5 square kilometers, generating valuables scenarios of relationship and interaction. But this interaction is not easy and discovering different cultural expressions, believes, values and conducts is done with difficulty. The Centre d’Estudis Africans approach us to an unknown collective far from the topics attributed to Africans living in Catalunya and shows de variety of hues of this community. 

 

TODOS TENEMOS LA SANGRE ROJA

TÍTOL: “Todos tenemos la sangre roja”

AUTOR: “Fundació Akwaba” i “Cine secreto”

DURADA: 15’30”

PAÍS: Espanya

PRODUCCIÓ:  2007

 SINOPSI: Curt dirigit, montat, escrit, realitzat i musicat pels joves participants en el projecte “Xarxa”, a l’Hospitalet de Llobregat, amb la col.laboració de “Cine Secreto”. Tracta de la problemática de la convivencia intercultural al barri de Collblanc-La Torrassa d’aquesta ciutat. “Xarxa” és un projecte impulsat per la comissió d’entitats de Collblanc-La Torrassa, amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya, des del Pla Integral del barri i gestionat per la Fundació Akwaba.

Corto dirigido, montado, escrito, realizado y musicado por los jóvenes participantes del projecte “Xarxa”, en L’Hospitalet de Llobregat, con la colaboración de “Cine Secreto”. Trata de la problemática de la convivencia intercultural en el barrio de Collblanc-La Torrassa de esta ciudad. “Xarxa” és un proyecto impulsado por la comisión de entidades de Collblanc- La Torrassa, con el apoyo del Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Generalitat de Catalunya, desde el “Pla Integral” del mismo barrio, y gestionado por la Fundación Akwaba.

“Todos tenemos la sangre roja” is written, directed and edited for the young boys and girls belonging to the “Xarxa” project, in L’Hospitalet de Llobregat, with the collaboration of “Cine Secreto”. Even the music belongs to them. We can see the problematic intercultural living in the neighborhood of Collblanc-La Torrassa through the eyes of these young people. “Xarxa” is a project  supported by the entities commission of Collblanc-La Torrassa, with the support of L’Hospitalet City Town Hall, and based on the “Pla Integral” of this neighborhood. It’s directed by the Akwaba Foundation.

 

HISTÒRIES DE VIDA A TRAVÉS DEL VIATGE

Títol: “HISTÒRIES DE VIDA A TRAVÉS DEL VIATGE”

Autor: Fundació Akwaba. Fundació Jaume Bofill

Durada: 30’

País: Espanya

Any de producció: 2006

SINOPSI: Documental per analitzar el fet migratori a partir de la metàfora del viatge. 10 persones de diferents parts de l’Estat Espanyol, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa ens expliquen les avantatges i desavantatges de canviar de país, de forma de vida, de cultura… “Històries de vida a través del viatge” té com a objectiu trencar amb els estereotips i prejudicis negatius que marquen la vida de les persones immigrants en les societats d’acollida.

Documental para analizar el hecho migratorio a partir de la metàfora del viaje. 10 personas de diferentes partes del Estado español, Africa, América Latina y Europa nos explican las ventajas e inconvenientes de cambiar de país, de forma de vida, de cultura… “Històries de vida a través del viatge” tiene como objetivo romper con los estereotipos y prejuicios negativos que marcan la vida de las personas inmigrantes en las sociedades de acogida.

This documentary analyzes the immigration fact through the travel metaphor: 10 people, from different parts of the Spanish Estate, Africa, Latin American and Europe, explain us the advantages and the drawbacks of changing to another country, changing of way of life, culture,…   “Històries de vida a través del viatge” aims to break the estereotipes and negative prejudices that affect the life of immigrant people in reception societies.

 

UNA ALTRA MIRADA

Títol: “Una altra mirada”

Autor: Creu Roja Catalunya

Durada: 8’25”

País: Espanya

Any de producció: 2007

SINOPSI: Tots els éssers humans comparteixen un mateix desig: la recerca d’un futur millor on poder sentir-se reconeguts. La immigració tan sols és una opció que es repeteix al llarg del temps i que pretén aconseguir els mitjans per assolir els somnis d’aquells que l’escullen. Creu Roja Catalunya vol fomentar, a través de les imatges d’aquest documental, el coneixement de l’altre amb la intenció de facilitar la convivència i la comunicació.

Todos los seres humanos comparten un mismo deseo: la búsqueda de un futuro mejor donde poder sentirse reconocidos. La inmigración es solo una opción que se repite con el paso del tiempo y que pretende conseguir los medios para alcanzar los sueños de aquellos que la eligen. Cruz Roja Catalunya quiere fomentar, a través de las imágenes de este documental, el conocimiento del otro con la intención de facilitar la convivencia y la comunicación.

All human beings share a same wish: the research of a better future where to feel recognized. Immigration is just one option that is repeated through years in order to reach the dreams one has deposited on it. Cruz Roja Catalunya wants to foment, through this documentary images, the knowledge of the other with the intention to facilitate the living together and the communication.

 

DESAFIANDO FRONTERAS

Títol: “Desafiando fronteras”

Autor: ACSUR. Noticiero InterCultural

Durada: 14’30”

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Ousmane és senegalés i participa activament a l’Associació Sense Papers de Madrid. Marta Rosario és boliviana i es va resistir activament a la seva deportació després de passar 40 dies en un Centre d’Internament per Estrangers. Ambdós ens expliquen què suposa no tenir papers en una ciutat com Madrid i com han creat mecanismes i xarxes socials per desafiar les fronteres amb què es topen quotidianament.

Ousmane es senegalés y participa activamente en la Asociación Sin Papeles de Madrid. Marta Rosario es boliviana y se resistió activamente a su deportación tras pasar 40 días en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). Ambos nos cuentan qué supone no tener papeles en una ciudad como Madrid y cómo han creado mecanismos y redes sociales para desafiar las fronteras que se encuentran cotidianamente.

Ousmane is from Senegal and takes part diligently in the Asociación Sin Papeles of Madrid. Marta Rosario is from Bolivia and she resisted her deportation after spending 40 days in an Foreigners Internment Center. Both explain us what means not having papers in a city as Madrid and how do they create mechanisms and social networks in order to defy the borders they find every day. 

 

RROMIÀ

TÍTOL: “Rromià”.  Romani women

AUTOR: ROOTS & ROUTES. Tatiana Font i Francesca Svampa

DURADA: 23’

PRODUCCIÓ: Espanya 

ANY: 2007

SINOPSI: “Roots & Routes” és un projecte internacional que promou la producció d’imatges positives sobre la diversitat als mitjans de comunicació. El projecte té tres àmbits d’acció: música, ball i vídeo. En el marc de la seva participació en el projecte a Barcelona al 2007, dues joves amb talent per a la creació audiovisual, la Tatiana i la Francesca, van realitzar el documental “Rromià” (“Dones Romaníes”). La història se centra en la vida de la Tatiana, jove gitana del barri de Gràcia de Barcelona, i primera noia gitana del barri amb un diploma universitari. Des de que va acabar els estudis, la Tatiana lluita cada dia per convèncer les seves companyes de la importància de la educació per a les properes generacions de dones gitanes. Però també lluita cada dia per ser gitana i ser acceptada com és per part de la seva comunitat. Un retrat commovedor i confrontant, “Rromià” posa el dit sobre les dinàmiques de la cultura Romaní – entre tradició i canvi – i ofereix una única oportunitat de sentir les veus des de dins de la comunitat.

“Roots@Routes” es un proyecto internacional que promueve la producción de imágenes positivas sobre la diversidad en los medios de comunicación. El proyecto tiene tres ámbitos de acción: música, baile y video. En el marco de su participación en el proyecto en Barcelona, el año 2007, dos jóvenes con talento para la creación audiovisual –Tatiana y Francesca- realizaron el documental “Rromià” (“Mujeres romaníes”). La historia se centra en la vida de Tatiana, joven gitana del barrio de Gracia, de Barcelona, y primera chica gitana del barrio con diploma universitario. Desde que acabó sus estudios, Tatiana lucha cada día para convencer a sus compañeras de la importancia de la educación para las generaciones venideras de mujeres gitanas.  Pero también lucha cada día por ser gitana y ser aceptada tal cual es por parte de su comunidad. Un retrato conmovedor y que interpela, “Rromià” pone el dedo sobre las dinámicas de la cultura Romaní –entre tradición y cambio- y ofrece una oportunidad única de sentirse sus voces desde dentro de la comunidad.

“Roots and Routes” is an ongoing international project promoting positive imagery of diversity in mainstream media. The fields of action are music, dance and media. During the project in Barcelona in 2007 two talented young media makers, Tatiana and Francesca, created the documentary “Rromià” (“Romaní Women”). The story is about Tatiana, a Romaní girl from the Gracia district in Barcelona, who was the first and currently the only Romaní woman in the neighborhood with a university degree. Since the day she graduated, Tatiana is struggling daily to convince the women in her community of the importance of education for their daughters and for their own future. But she is also claiming her Romaní identity and struggling every day to be accepted as such by the men and women in her neighborhood. “Rromià” is a moving portrait of everyday life in Gràcia that puts its finger on the dynamics within Romaní culture – between tradition and change – and offers a unique opportunity to listen to their voices from within.

 

DE LA MATA A L'OLLA

Títol: “De la mata a l’olla”

Autor: Xarxa de Consum Solidari, Alba Sud i Luciérnaga

Durada: 47’

País: Espanya – Nicaragua

Any de producció: 2009

SINOPSI: Els darrers anys, les grans cadenes de supermercats han arribat a controlar de forma dominant la majoria dels espais de venda de productes alimentaris i de primera necessitat. La seva expansió ha comportat greus problemes, tant als països del Nord com als del Sud, empobrint els petits productors, destruint el comerç local, creant condicions laborals precàries, reduint les opcions de compra a unes poques marques d’empreses transnacionals. Front als impactes d’aquest model, les poblacions de moltes parts del món han començat a organitzar-se i construir alternatives. Aquest documental mostra experiències a l’Equador, Nicaragua, Mèxic i Catalunya dirigides a un mateix esforç: democratitzar el sistema de producció i distribució d’aliments.

En los últimos años las grandes cadenas de supermercados han llegado a controlar de forma dominante la mayoría de los espacios de venta de productos alimenticios y de primera necesidad. Su expansión ha comportado graves problemas tanto en los países del Norte como en los de Sur: empobreciendo de los pequeños productores, destrucción del comercio local, condiciones laborales precarias, reducción de las opciones de compra a unos pocas marcas de empresas transnacionales. … Frente a los impactos de este modelo, las poblaciones de muchas partes del mundo han empezado a organizarse y construir alternativas. Este documental muestra experiencias en Ecuador, Nicaragua, México y Cataluña dirigidas a un mismo esfuerzo: democratizar el sistema de producción y distribución de alimentos.

In recent years, the big supermarket chains have reached to control the majority of alimentary and first need products selling centers. Its expansion has created serious problems to the countries in the North and in the South: the little producers become poor, the local business are destroyed, the working conditions are precarious, the selling options are limited to a few multinationals enterprises… Against the impacts of this model, communities from a lot of parts of the world have begun to organize and build alternatives. This documentary shows experiences in Ecuador, Nicaragua, Mexico and Catalunya directed to the same effort: introduce the democracy in the food production and distribution system. 

 

HASTA LAS HUEVAS

Títol: “Hasta las huevas”

Autor: Veterinaris sense Fronteres i Citoplasmas (Irene Iborra i Eduard Puertas)

Durada: 7’

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: Hi ha alguna cosa pitjor que ser un salmó de piscifactoria massificada? Sí, ser un salmó empanat que, en comptes de ser menjat, acaba podrint-se en una peixera. Aquest és el punt de vista d’un salmó, encara que des del punt de vista humà les coses no milloren gaire. Aquest video tracta de les males conseqüències de les piscifactories; en aquest cas, a Xile.

¿Hay algo peor que ser un salmón de piscifactoría masificada? Sí, ser un salmón empanado que en vez de ser comido acaba pudriéndose en una pecera. Eso desde el punto de vista de un salmón, aunque desde el punto de vista humano la cosa no mejora mucho. Este video trata de las malas consecuencias de las piscifactorías; en este caso, en Chile..

There is something worse that to be a salmon of a overcrowded fish farm? Yes, to be a bread salmon that instead of being eaten finishes rotting in an aquarium. This is the salmon view point but from the human view point its practically the same. We did this stop motion film to talk about all bad consequences of fish farms, in that case in Chile.

QUIERO SER TORTILLA

Títol: “Quiero ser tortilla”

Autor: Veterinaris sense Fronteres i Citoplasmas (Irene Iborra i Eduard Puertas)

Durada: 5’30”

País: Espanya

Any de producció: 2008

SINOPSI: “Panocha” és una panolla de blat de moro mexicana que viu feliç amb un pagès i el seu porc. Però el descobriment de la seva identitat transgènica desencadenarà estranyes aventures. Acceptarà “Panocha” submisa el seu destí programat? És un vídeo d’animació de Veterinaris sense Fronteres i Citoplasmas.

Panocha es una mazorca de maiz mejicana que vive feliz con un agricultor y su cerdo. Pero el descubrimiento de su identidad transgénica desencadenará extrañas aventuras: ¿Aceptará Panocha sumisa su programado destino. Es un video de animación de Veterinarios sin Fronteras y Citoplasmas.

“Panocha” is an ear o corn Mexican who lives happily with a farmer and his pig. But the discovery of his transgenic identity will unleash estrange adventures. Will “Panocha” accept without discussion her determined future? Animation video done by “Veterinaris sense Fronteres” and “Citoplasmas”

 

LAS CHICAS DULCES

TÍTOL:  “Las chicas dulces”

AUTOR: Fundació ADSIS i Equimercado. Iria Saà i Marc Juan.  

DURADA: 11’40”

PRODUCCIÓ:  Espanya

ANY: 2007

SINOPSI: La història de set dones que formen la cooperativa de melmelades de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador). Un exemple clar de com gràcies a la cooperativa, aquestes dones han tingut una alternativa de treball a la llar, millorant la seva situació econòmica, la seva autoestima i la seva valoració personal. Ha rebut el premi Barcelona Visual Sound.

La historia de siete mujeres que forman la cooperativa de mermeladas de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador). Un ejemplo claro de cómo, gracias a la cooperativa, estas mujeres han tenido una alternativa de trabajo al hogar, mejorando su situación económica, su autoestima y su valoración personal. Ha recibido el premio Barcelona Visual Sound.

The story of seven women that created the marmalade cooperative of Santo Domingo de los Colorados (Ecuador). A clear example of how, thanks to the cooperative, these women have had a work alternative to housework, improving their economic situation, their self-worth and personal pride. It has received the Barcelona Visual Sound prize.

DEPÈN DE TU. COMERÇ

TÍTOL:  “Depèn de tu. Comerç”

AUTOR: OBREAL

DURADA: 13’

PRODUCCIÓ: Espanya  

ANY: 2008

SINOPSI: Aquest audiovisual parteix d’una primera explicació històrica de com funcionen els intercanvis comercials i com aquests poden generar relacions injustes entre persones o entre països diferents. L’exemple amb què s’il·lustra aquesta problemàtica és la producció de canya de sucre a la República Dominicana, destacant la vulnerabilitat que comporta l’especialització en un monocultiu d’aquestes característiques per un paí del Sud. També es mostren les conseqüències socials d’unes relacions comercials injustes, en les quals no es paga de forma adequada el productor. Aquesta situació es repeteix amb d’altres productes com el cafè.

Este audiovisual parte de una primera explicación histórica de cómo funcionan los intercambios comerciales y como estos pueden generar relaciones injustas entre personas o entre distintos países. El ejemplo con el que se ilustra esta problemática es la producción de caña de azúcar en la República Dominicana, haciendo hincapié en la vulnerabilidad que conlleva la especialización en un monocultivo de estas características para un país del Sur. Igualmente, se muestran las consecuencias sociales de unas relaciones comerciales injustas, en las que no se paga de forma adecuada al productor. Esta situación se repite con otros productos como el café.

This audio-visual begins with a first historical explanation about how commercial exchanges  works and how they can produce unfair relations between people and different countries. This problematic is shown with the production of sugar cane in Dominican Republic,  emphasizing the vulnerability that this type of farming  specialization  supposes for a South country. At the same time, the documentary shows the social consequences of unfair commercial relations where the producer is not well paid. This situation is repeated with other products, as the coffee.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: